پاد زیست

پاد زیست، پایان درصد پایین زیست!

از 1,250,000 تومان

کتاب کار پادزیست | پایه دهم

توضیحات: شاید تعجب کنید اگر بگوییم که همه سوالات امتحانات مدرسه و نهایی و نیز بسیاری از سوالات کنکور سراسری، تنها…

از 40,000 تومان

کتاب کار پادزیست | پایه یازدهم

توضیحات: شاید تعجب کنید اگر بگوییم که همه سوالات امتحانات مدرسه و نهایی و نیز بسیاری از سوالات کنکور سراسری، تنها…

از 45,000 تومان

کتاب کار پادزیست | پایه دوازدهم

توضیحات: شاید تعجب کنید اگر بگوییم که همه سوالات امتحانات مدرسه و نهایی و نیز بسیاری از سوالات کنکور سراسری، تنها…

از 40,000 تومان