«نماد اعتماد الکترونیک، مؤید اعتبار ما و احترام ما به حقوق شماست»